• Hướng dẫn đăng ký!

PHÒNG KHÁM NGOÀI GIỜ

SẢN PHỤ KHOA - SIÊU ÂM


Phụ trách:

  • BSCK1: TRẦN VŨ THỤC TRINH

Điện thoại:

Địa chỉ: